Πρόταση για την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ( Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας )

Πρόταση για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης υπέβαλλε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το νέο πλαίσιο της Δια βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο , τη δυνατότητα στους αποφοίτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την απόκριση τους σε πρότυπα.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε:
α) Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων.
β) Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Πηγή : http://www.mandras-eidyllias.gr/grafeio-typou/deltia-typou/item/925-protash-gia-kentro-dia-viou-mathisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *