ΕΛΠΕ: Προσλήψεις μηχανικών σε Ασπρόπυργο-Ελευσίνα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

 

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:   

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Μέλος του ΤΕΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη ότι η συναφής προϋπηρεσία αφορά σε αγγλόφωνη εταιρεία).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1982.

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την  υποβολή της  αίτησης πρόσληψης.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.

 

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση (α) Βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, (β) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, (γ) Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ και (δ) αντίγραφου φορολογικής δήλωσης. 

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται

η Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

 

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, ηλεκτρονικά και μόνο, τη συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.
 • Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
 • Να επισυνάψουν, ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή μορφή.
 • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για έναν κωδικό θέσης.
 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού τρόπου που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

 

Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερόμενων, δε θα λάβουν  ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Δεύτερο καλύτερο διυλιστήριο παγκοσμίως ο Ασπρόπυργος των ΕΛΠΕ ανάμεσα σε 310 μονάδες

Την δεύτερη θέση ανάμεσα στις καλύτερες μονάδες διεθνώς στην κατηγορία της καταλυτικής πυρόλυσης, δηλαδή τύπου FCC, καταλαμβάνει το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με αξιολόγηση από τον οίκο Solomon Associates.

Ανάμεσα σε 310 μονάδες FCC οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον ξένο οίκο, ο Ασπρόπυργος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ ειδικά στη ΝΑ Ευρώπη θεωρείται leader σε μια σειρά τομέων, όπως ως προς την διαθεσιμότητα και παραγωγή των μονάδων του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη διοίκηση των ΕΛΠΕ και δείχνουν ποια είναι τα σημεία όπου τα διυλιστήρια του ομίλου υπερτερούν έναντι του ανταγωνισμού, καθώς και εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα του οίκου Solomon, καταγράφει άνοδο τη τελευταία διετία σε όλους τους βασικούς τομείς των μονάδων διύλισης του ομίλου, όπως αξιοπιστία, χρήση του εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα, μικτό περιθώριο και συνολικό εύρος απόδοσης. Στον αντίποδα εντοπίζει περιθώρια βελτίωσεων στην κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και στον τομέα των συντηρήσεων.

Σαν αιτία για τις συνεχώς ανοδικές επιδόσεις δεν προβάλλεται μόνο το καλό διεθνές περιβάλλον και τα υψηλά περιθώρια διύλισης. Αλλα αποδίδονται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, η διατήρηση της δομής του λειτουργικού κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας, και τεχνογνωσίας, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να καταγράφουν μείωση 22% στο τρίτο τρίμηνο, λόγω χαμηλότερου δανεισμού και επιτοκίων, τάση που συνεχίζεται και στο τέταρτο τρίμηνο.

Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα της χρονιάς, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο όμιλος θα καταγράψει για τρίτο συνεχόμενο έτος νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας (EBITDA), ξεπερνώντας τα 800 εκατ. ευρώ (663 εκατ. ευρώ στο 9μηνο), καθώς και νέο ρεκόρ παραγωγής (11,13 εκατ. μετρικούς τόνους στο 9μηνο). Εκτός από την ενίσχυση της κερδοφορίας, και τη σταθεροποίηση υψηλών ταμειακών ροών, η φετινή χρονιά αναμένεται επίσης να κλείσει με περαιτέρω μείωση του κόστους  χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιοδικό Fortune πρόκειται να συμπεριλάβει τα ΕΛΠΕ στη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες ενεργειακές επιχειρήσεις διεθνώς, κάτι που έκανε ήδη το Thomson Reuters (Top 100 Global Energy Leaders), όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο πρόεδρος του ομίλου Σ. Τσοτσορός.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΘΡΙΑΣΙΟ http://thriassio.gr/2017/12/05/%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%85%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83/)

«Πήρε μπροστά» η παραγωγή βενζινών στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο

Επανεκίνησε από χθες η παραγωγή βενζινών στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ, μετά και την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που αυτό είχε υποστεί πριν από μερικές ημέρες.

Βασική δουλειά του διυλιστηρίου (FCC) είναι η παραγωγή όλων των ποσοτήτων βενζινών του ομίλου, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την επίλυση του προβλήματος το Σάββατο, η δραστηριότητα των ΕΛΠΕ επανέρχεται πλέον σε πλήρη δυναμικότητα.

Την Πέμπτη στο μεταξύ τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου, τα οποία θα κινούνται αυξητικά έναντι του περυσινού διαστήματος, με τους αναλυτές να προβλέπουν νέο ρεκόρ στο τέλος του έτους.

Σε ανάλυση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος αναφέρεται ότι τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 100 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση. Αν από τους παραπάνω υπολογισμούς αφαιρεθούν οι επιπτώσεις από τις ισοτιμιακές μεταβολές στην αξία των αποθεμάτων, τότε η χρηματιστηριακή μιλά για καθαρά κέρδη, ύψους 75,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι.

Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι στο εννεάμηνο, τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ σε 193 εκατ ευρώ θα κυμανθούν τα καθαρά EBITDA. Οσο για την μετοχή, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση accumulate με τιμή-στόχο στα 8,5 ευρώ για τη μετοχή.

Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης η αξία του ομίλου ανέρχονταν την Παρασκευή στα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια αγορά που η γεωστρατηγική της σημασία δείχνει να αυξάνεται συνεχώς, τα ΕΛΠΕ αναμένεται φέτος να κάνουν ρεκόρ τόσο σε EBITDA (731 εκατ ευρώ το 2016), όσο και σε παραγωγή που έφτασε πέρυσι στα 14,8 εκατ. μετρικούς τόνους (αύξηση 16%), κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του ομίλου.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΘΡΙΑΣΙΟ http://thriassio.gr/2017/11/07/%cf%80%ce%ae%cf%81%ce%b5-%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b6%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84/)

Ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία από την απεργία εργαζομένων των ΕΛΠΕ

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσφεύγουν τα ΕΛΠΕ προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία που προκήρυξε το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια και αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται στους προβλήτες των λιμενικών εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Πάχης της εταιρείας.

Η 16ημερη απεργιακή κινητοποίηση δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς, καθώς θα διακοπεί η τροφοδοσία με πετρέλαιο των διυλιστηρίων σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός βρίσκεται στο ζενίθ και η ζήτηση για καύσιμα (κίνησης, αεροπορικά, ναυτιλίας) είναι υψηλή. Τα ΕΛΠΕ, παρέχουν καύσιμα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην ακτοπλοϊα, στο αεροδρόμιο, στη ΔΕΗ, τα σώματα ασφαλείας, τα κρατικά νοσοκομεία κ.α. ενώ είναι σχεδόν αποκλειστικός προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η οικονομική ζημιά που επικαλούνται τα ΕΛΠΕ στην αγωγή τους, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί αύριο, ανέρχεται σε 70 εκατ. δολ. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, η παύση των διυλιστηρίων απαιτεί 5 ημέρες για να βρεθούν εκ νέου σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, γεγονός που από μόνο του συνεπάγεται ένα συνολικό κόστος της τάξης 37,4 εκατ. δολ.

Ειδικότερα, το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια έχει προκηρύξει δύο 24ωρες απεργίες για αύριο Παρασκευή και Δευτέρα 14 Αυγούστου, δύο 48ωρες απεργίες που ξεκινούν την Παρασκευή 18 Αυγούστου και την Κυριακή 20 Αυγούστου και δύο 5νθήμερες απεργίες που ξεκινούν από την Τρίτη 22 Αυγούστου και την Κυριακή 27 Αυγούστου.

Το αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η άμεση εφαρμογή του Κανονισμού για τις προδιαγραφές ρυμουλκών πρόσδεσης/απόδεσης/επιφυλακής στις λιμενικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Αττική, καθώς «η αναστολή του εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων».

Ο Κανονισμός, που η εταιρεία κατήρτισε κατόπιν ειδικών μελετών και μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι ότι δεν επιτρέπεται η απασχόληση ρυμουλκών άνω των 20 ετών, επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου του 2017. Το σύνολο των προδιαγραφών κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, το υπουργείο πρότεινε, και η εταιρεία αποδέχθηκε, να μετατεθεί η εφαρμογή του Κανονισμού για να επανεξετασθούν ορισμένες προδιαγραφές, να δοθεί χρόνος προσαρμογής και να αποφευχθούν στρεβλώσεις και μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Βρέλλος, νομικός σύμβουλος των ιδιοκτητών ρυμουλκών “Άγιος Νικόλαος”, «σήμερα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας προσεγγίζουν 50 ρυμουλκά πλοία. Αν εφαρμοζόταν άμεσα ο κανονισμός των ΕΛΠΕ, τότε μόνον 8 ρυμουλκά, μιας και μόνο εταιρείας, θα πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές και ειδικότερα αυτό της ηλικίας των πλοίων. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό». Ο κ. Βρέλλος σημείωσε επίσης ότι από τον Μάιο του 2017 στο υπουργείο Ναυτιλίας έχει συσταθεί και λειτουργεί ομάδα εργασίας με σκοπό την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ρυμούλκυσης. «Πρόκειται για εργασίες που ρυθμίζονται αυστηρά και αναλυτικά από το νόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, Γιώργος Σκοπελίτης, ανέφερε ότι «η εταιρεία αποφάσισε ανεξήγητα την αναστολή εφαρμογής του Κανονισμού με παραίνεση του αρμόδιου υπουργού, παρότι ο ίδιος ο Κανονισμός έδινε περιθώριο μετάβασης», και πρόσθεσε ότι το Σωματείο δεν ενημερώθηκε αρμοδίως για την εν λόγω εξέλιξη και τα αίτιά της. Ερωτηθείς αν και την τελευταία στιγμή υπάρχει περίπτωση το Σωματείο να αναθεωρήσει την απόφαση του λόγω των ιδιαιτεροτήτων της χρονικής συγκυρίας που προκηρύχθηκαν οι κινητοποιήσεις, ο κ. Σκοπελίτης απάντησε πως «Δεν μας ζητήθηκε. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο».

Εν τω μεταξύ, αιχμές για το τρόπου χειρισμού θεμάτων από το Σωματείο αφήνουν συνδικαλιστικές παρατάξεις, που δεν συμφωνούν με τις κινητοποιήσεις. «Δεν την είδαμε (σ.σ. τη διοίκηση του Σωματείου) να είναι στα κάγκελα για τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων [?] ξαφνικά τους πήρε ο πόνος για τα ρυμουλκά», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Αγωνιστικό Μέτωπο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ και προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων, με έκτακτα ΔΣ, προσπαθούν να παρθεί απόφαση για κινητοποιήσεις τις οποίες θα πραγματοποιήσει τμήμα των εργαζομένων. Το γεγονός ότι αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζεται αποσπασμένα από το συνολικό ζήτημα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων είναι τουλάχιστον προβληματικό αν όχι και ύποπτο».

«Είναι προτιμότερη μια επικοινωνιακή ήττα από μια πραγματική? Γι? αυτό, τουλάχιστον μεταφέρετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις για άλλες ημερομηνίες πιο προσοδοφόρες και πιο ουσιαστικές», αναφέρει σε ανακοινώση της η Συνδικαλιστική Αναγέννηση και προσθέτει πως «η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν είναι και θα είναι το κύριο μέλημα όλων των εργαζομένων. Ναι στην ουσία. Όχι στα πυροτεχνήματα».

(ΠΗΓΗ : ΑΠΕ ΜΠΕ http://www.amna.gr/home/article/178248/Anisuchia-gia-tin-omali-trofodosia-apo-tin-apergia-ergazomenon-ton-ELPE)

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ προχώρησε σε ακόμα μια διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

koinoniko-pantopoleio_mandrasΟ Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας σε στενή συνεργασία με τα ΕΛΠΕ προχώρησε σε άλλη μια διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.Συγκεκριμένα, η διανομή περιελάμβανε 108 σακούλες με φρυγανιές, ρύζι, ζάχαρη, φακές, καφέ, μακαρόνια, αλεύρι, κριθαράκι, λάδι, τοματοπελτέ, γάλατα και παξιμάδια. Οι 108 σακούλες διανεμήθηκαν σε δικαιούχους του παντοπωλείου του Δήμου.

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας δήλωσε « Σήμερα, για άλλη μια φορά στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας έχει στενή πολύμηνη συνεργασία με τα ΕΛΠΕ τα οποία και ευχαριστούμε για την κοινωνική ευαισθησία τους και την στήριξη που δίνουν στο Δήμο μας με την προσφορά τους κάθε μήνα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας με όποιο τρόπο μπορούμε για να βοηθήσουμε τις οικογένειες του Δήμου μας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες».

Πηγή : http://thriassio.gr/%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/