Εντατικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων μέσω Airbnb

Με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αλλά και εντατικούς ελέγχους από μικτά συνεργεία ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του υπουργείου Τουρισμού και της Οικονομικής Αστυνομίας θα εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται βάση βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμοιρασμού τύπου Airbnb και δεν τα δηλώνουν.

Αυτό είναι το σχέδιο που έχει καταστρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή. Σημειώνεται ότι για τις παραβάσεις που σχετίζονται με την μη δήλωση των ακινήτων αυτών και άλλων υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

Ο Διαχειριστής του ακινήτου υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:
*Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
*Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
*Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο.

-ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

-σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά

 

Continue reading “Εντατικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων μέσω Airbnb”

Πώς θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν οι μισθώσεις μέσω Airbnb

H απόφαση της ΑΑΔΕ για την καταχώρηση των κατοικιών που ενοικιάζονται με την μέθοδο του διαμοιρασμού. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Πώς θα φορολογηθούν τα έσοδα του 2017. Πρόστιμα 5.000 ευρώ για όσους δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους
Adtech Ad

Τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που ενοικιάζουν βραχυχρόνια εξοχικές ή άλλα κατοικίες μέσω της πλατφόρμας Airbnb άλλων αντίστοιχων από 1/1/2018 καθορίζει απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Με την απόφαση τίθενται, για πρώτη φορά, οι προϋποθέσεις τόσο για τον προσδιορισμό, ανά φορολογικό έτος, του συνολικά αποκτηθέντος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όσο και της δυνατότητας διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πήγες.

Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Διαχειριστής, η έννοια του οποίου ορίζεται στη σχετική διάταξη του ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:

  • Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
  • Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
  • Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.
  • Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.

Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν δεν οριστικοποιήσει τα στοιχεία μέχρι αυτή την προθεσμία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά.

Τα στοιχεία, που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

Πρόστιμο 5.000 ευρώ στους παραβάτες

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:

Continue reading “Πώς θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν οι μισθώσεις μέσω Airbnb”

To AirBnB «πνίγει» και την Αθήνα (εικόνες)

Επιμέλεια: Αντώνης Ρηγόπουλος 

Τα προβλήματα που προκάλεσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Airbnb στη Βαρκελώνη, τη Βενετία, το Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης φαίνεται πως έφτασαν και στη χώρα μας. Οι μαζικές εκχωρήσεις ακινήτων στο Airbnb έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις τιμές των ενοικίων σε πολλές περιοχές της Αθήνας, ενώ παράλληλα έχουν προκαλέσει ραγδαία μείωση στα διαμερίσματα που δίνονται προς μακροχρόνια ενοικίαση. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μιλάμε πλέον για «μαζικούς εκτοπισμούς» των κατοίκων από ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας, με «πρωταθλητή» το – πάλαι ποτέ ταπεινό – Κουκάκι.

Ας δούμε όμως μερικούς αριθμούς για να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα:

 Σύμφωνα με το inside Airbnb μόνο στην Αθήνα υπάρχουν 5.127 μισθώματα διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Από αυτά, το 83% αφορά ολόκληρα διαμερίσματα, ενώ υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο τα διαμερίσματα είναι «κλεισμένα» για χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν το 25% κάθε έτους, σε τιμές που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 55€ τη βραδιά.
Πηγή: Inside Airbnb

Σε πανελλαδικό επίπεδο μάλιστα, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται μέσω τέτοιων πλατφορμών ξεπερνάει τα 42.000, σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από την εταιρεία Grand Thornton.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το μεγάλο πρόβλημα στις γειτονιές προκαλείται από τα μισθώματα που είναι διαθέσιμα για περισσότερες από 60 ημέρες κάθε έτος, σε αντίθεση με εκείνα που διατίθενται στο airbnb για μερικές ημέρες που ο κύριος ενοικιαστής μπορεί να απουσιάζει. Στην περίπτωση της Αθήνας, το ποσοστό των μισθωμάτων που είναι διαθέσιμο για περισσότερες από 60 ημέρες αγγίζει το συντριπτικό 91,6%.

Για να γίνει το ζήτημα πιο ξεκάθαρο, αρκεί να αναφέρουμε τα στοιχεία που επικαλείται η Εφημερίδα των Συντακτών για την περίπτωση του Κουκακίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το 2015 το Κουκάκι σημείωσε αύξηση τουριστικής κίνησης της τάξης του 800%, φτάνοντας  στην 5η θέση στην αντίστοιχη παγκόσμια κατάταξη. Ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι το γεγονός ότι σε μια σύντομη έρευνα στο site του Airbnb, εντοπίσαμε δύο διαμερίσματα σε Πλάκα και Μοναστηράκι που ενοικιάζονται για το ιλιγγιώδες ποσό των 1.000 ευρώ ανά νύχτα.

Ποιοι κερδίζουν;

Αν και τα περισσότερα τα μισθώματα τα νοικιάζουν ιδιώτες, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εταιρειών που αγοράζουν μαζικά ακίνητα με σκοπό να τα διαθέσουν στη δημοφιλή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όπως αναφέρουν στο altsantiri.gr ειδικοί από μεσιτικό γραφείο “4 Properties Real Estate”, στο κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω από την Ακρόπολη, εταιρείες αγοράζουν μεγάλα κτήρια, στα οποία αλλάζουν πλήρως τη διαμόρφωση δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερα μικρά διαμερίσματα, ώστε να τα διαθέσουν μέσω του Airbnb. Από το ίδιο γραφείο μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες αυτές δεν είναι μόνο ελληνικές, αλλά ανήκουν και σε ευρωπαϊκά, ακόμα και σε κινεζικά funds.

Όπως βλέπουμε, μάλιστα και στα στοιχεία που δημοσιεύει το inside Airbnb, μόνο μία εταιρεία διαχειρίζεται σχεδόν 60 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, μέγεθος αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα της πόλης.

Ποιοί χάνουν;

Εκτός από τους επαγγελματίες ξενοδόχους, που είναι βεβαίως ανάμεσα στους χαμένους από την ραγδαία εξάπλωση του Airbnb, τα μεγαλύτερα «θύματα» της νέας κατάστασης που δημιουργείται, είναι οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές που πλέον, όπως καταγγέλλεται συχνά πλέον, απομακρύνονται από την περιοχή με σκοπό να μπουν στη νέα πλατφόρμα τα σπίτια στα οποία στεγάζονταν για χρόνια.

Αν και το πρόβλημα στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, δεν περιορίζεται εκεί. Οι ιστορίες φοιτητών που περνάνε σε σχολές της επαρχίας όπου η τουριστική κίνηση τυχαίνει να είναι αυξημένη όπως τα Χανιά, είναι ενδεικτικές, καθώς αδυνατούν να βρουν κάποιο κατάλληλο σπίτι, με τους ιδιοκτήτες να… «προτιμούν» τους τουρίστες από τους φοιτητές, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα hania.news.

Διαδήλωση εναντίον του Airbnb στη Νέα Υόρκη

Λύση μέσω της… φορολογίας;

Έως σήμερα το καθεστώς της βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων ήταν εντελώς ανεξέλεγκτο από το ελληνικό κράτος, ακόμα και σε επίπεδο φορολογίας. Έτσι, όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, τα δωμάτια μέσω Airbnb είναι αυτομάτως 15% φθηνότερα λόγω των δημοτικών τελών και των φόρων που δεν είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν.

Σε κάθε περίπτωση, απάντηση στο περιβάλλον ασυδοσίας που τείνει να δημιουργηθεί στην αγορά και την ενοικίαση ακινήτων επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στην οποία όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα που ενοικιάζουν μέσω υπηρεσιών όπως το Airbnb, θα πρέπει να το δηλώσουν άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, η μίσθωση κάθε ακινήτου μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά έτος, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, το όριο θα πέφτει στις 60 ημέρες, ενώ η φορολογία των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις θα μπορεί να φτάσει κλιμακωτά μέχρι και το 45%.

(ΠΗΓΗ : https://www.altsantiri.gr/ellada/airbnb-pnigi-ke-tin-athina-ikones/)

Όσοι νοικιάζουν ακίνητα μέσω Airbnb θα τα δηλώνουν

Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να δηλώσουν τις κατοικίες που ενοικιάζουν, σε ποιον τις ενοικιάζουν και για πόσο χρονικό διάστημα, βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων που φθάνουν τις 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, ετοιμάζονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας όπως:

– Τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» της ΑΑΔΕ. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

– Περιπτώσεις που υπερβαίνουν τις δύο οι μισθώσεις ακινήτων ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου δικαιούχου εισοδήματος όπως προβλέπει ο νόμος. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Τουρισμού αναμένεται να καθοριστούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα ισχύουν πιο συγκεκριμένοι περιορισμοί.

– Περιπτώσεις που παραβιάζεται το μέγιστο όριο ημερών μίσθωσης ανά έτος. Σύμφωνα με το νόμο η μίσθωση κάθε ακινήτου μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, το όριο θα πέφτει στις 60 ημέρες. Μοναδική περίπτωση να μην τηρείται αυτό το όριο θα είναι το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Φόρος με συντελεστή έως 45%

Το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με 15%, από 12.000 έως 35.000 με 35% και από 35.000 ευρώ και πάνω με συντελεστή 45%. Με αυτή την κλίμακα φορολογείται η εκμίσθωση των κατοικιών και η παροχή της υπηρεσίας των κλινοσκεπασμάτων.

Εφόσον ο εκμισθωτής προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, πχ. εστίαση και άλλα, τότε οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή από 22 έως και 45%.

Κυρώσεις και πρόστιμα

1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

4. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της ψηφιακής πλατφόρμας στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας είναι απαραίτητη για ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές , επιβάλλονται πρόστιμα των 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με το εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης απλοποιημένων ή πλήρων λογιστικών προτύπων.

(ΠΗΓΗ : ΑΠΕΜΠΕ  http://www.amna.gr/home/article/201877/Osoi-noikiazoun-akinita-meso–Airbnb–tha-ta-dilonoun)